فروردین ۰۲, ۱۳۹۷

  • تلگرام

ارتقا و بهبود عملکرد شغلی کادر درمان

شرح وظایف کمک پرستار

شرح وظایف کمک پرستار از جلمه مسائلی است که در برخی از مراکز درمانی مورد بحث است.

البته این بدین معنی نیست که شرح وظایف پرستار به صورت دقیق مشخص نباشد

و بر اساس قانونی که از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صادر شده است کمک پرستاران مسئولیت‌های دقیقی دارند.شرح وظایف کمک پرستار

اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که گاهی این دستورات با چیزی که در مراکز درمانی اجرا می‌شود همخوانی لازم را ندارد.

به عنوان مثال من با تعدادی از کمک پرستاران و پرستاران

در این خصوص صحبت کردم و متوجه شدم که به میزان زیادی از

مشخص نبودن وظایف کمک پرستاران ناراضی هستند.

خود این امر به بی نظمی در مراکز درمانی منجر خواهد شد.

پس با این شرایط کار ما به عنوان یک کمک‌ پرستار تا حدودی دشوارتر خواهد شد.

به این خاطر که ابتدا باید از حیطه وظایف خود به آن صورتی که قانون حکم کرده اطلاع پیدا کرده‌ باشیم

و

سپس به صحبت‌ها و قوانینی که سرپرست آن مرکز اعلام می‌کند نیز توجه داشته باشیم.

البته اطلاع کامل از شرح وظایف کمک پرستار به میزان زیادی از جهات مختلف به ما کمک می‌کند.

به عنوان مثال اگر بیماری از ما درخواست انجام کاری را داشت می‌توانیم

تشخیص دهیم که در حیطه مسئولیت ما است یا خیر؟

و اینکه آیا بعدا از لحاظ قانونی مسئول خواهیم بود یا خیر؟

گاهی عدم توجه به این نکات ساده و حیطه وظایف خود منجر به مسائل قانونی بسیار بزرگی خواهد شد

که به هیچ عنوان ارزش نداسنتن شرح وظایف دقیق را ندارد.

بنابراین با تمام قدرت ابتدا از وظایف خود به عنوان یک کمک پرستار به صورت کامل اطلاع پیدا کنیم

و سپس با اعتماد به نفس و با قدرت به کار در مراکز درمانی مشغول شویم.

جهت دانلود رایگان

شرح وظایف کمک پرستار

مطابق با آنچه که در اطاعیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمده است،فایل زیر را تکمیل نمایید.